Động cơ SPG - Hộp số SPG Hàn Quốc

Giá: 1.000₫ Còn hàng

Động cơ SPG - Hộp số SPG Hàn Quốc

Động cơ SPG Hàn Quốc

 

Động cơ SPG Hàn Quốc

Các mã động cơ và hộp số giảm tốc SPG

S7KA3B, S7KA3.6B, S7KA5B, S7KA7.5B, S7KA9B, S7KA10B, S7KA12.5B, S7KA15B, S7KA18B, S7KA20B, S7KA25B, S7KA30B, S7KA36B, S7KA40B, S7KA50B, S7KA60B, S7KA75B, S7KA90B, S7KA100B, S7KA120B, S7KA150B, S7KA180B, S7KA200B, S7KA250B

 

S8KA3B, S8KA3.6B, S8KA5B, S8KA7.5B, S8KA9B, S8KA10B, S8KA12.5B, S8KA15B, S8KA18B, S8KA20B, S8KA25B, S8KA30B, S8KA36B, S8KA40B, S8KA50B, S8KA60B, S8KA75B, S8KA90B, S8KA100B, S8KA120B, S8KA150B, S8KA180B, S8KA200B, S8KA250B

 

S9KB3B, S9KB3.6B, S9KB5B, S9KB7.5B, S9KB9B, S9KB10B, S9KB12.5B, S9KB15B, S9KB18B, S9KB20B, S9KB25B, S9KB30B, S9KB36B, S9KB40B, S9KB50B, S9KB60B, S9KB75B, S9KB90B, S9KB100B, S9KB120B, S9KB150B, S9KB180B, S9KB200B, S9KB250B

S9KC3BH, S9KC3.6BH, S9KC5BH, S9KC7.5BH, S9KC9BH, S9KC10BH, S9KC12.5BH, S9KC15BH, S9KC18BH, S9KC20BH, S9KC25BH, S9KC30BH, S9KC36BH, S9KC40BH, S9KC50BH, S9KC60BH, S9KC75BH, S9KC90BH, S9KC100BH, S9KC120BH, S9KC150BH, S9KC180BH, S9KC200BH

 

S9KD3B, S9KD3.6B, S9KD5B, S9KD7.5B, S9KD9B, S9KD10B, S9KD12.5B, S9KD15B, S9KD18B, S9KD20B, S9KD25B, S9KD30B, S9KD36B, S9KD40B, S9KD50B, S9KD60B, S9KD75B, S9KD90B, S9KD100B, S9KD120B, S9KD150B, S9KD180B, S9KD200B, S9KD250B

S9KH3B, S9KH3.6B, S9KH5B, S9KH7.5B, S9KH9B, S9KH10B, S9KH12.5B, S9KH15B, S9KH18B, S9KH20B, S9KH25B, S9KH30B, S9KH36B, S9KH40B, S9KH50B, S9KH60B, S9KH75B, S9KH90B, S9KH100B, S9KH120B, S9KH150B, S9KH180B, S9KH200B, S9KH250B

S9KC3BH-S, S9KC3.6BH-S, S9KC5BH-S, S9KC7.5BH-S, S9KC9BH-S, S9KC10BH-S, S9KC12.5BH-S, S9KC15BH-S, S9KC18BH-S, S9KC20BH-S, S9KC25BH-S, S9KC30BH-S, S9KC36BH-S, S9KC40BH-S, S9KC50BH-S, S9KC60BH-S, S9KC75BH-S, S9KC90BH-S, S9KC100BH-S, S9KC120BH-S, S9KC150BH-S, S9KC180BH-S, S9KC200BH-S, S9KC250B-S

 

S9KD3B-S, S9KD3.6B-S, S9KD5B-S, S9KD7.5B-S, S9KD9B-S, S9KD10B-S, S9KD12.5B-S, S9KD15B-S, S9KD18B-S, S9KD20B-S, S9KD25B-S, S9KD30B-S, S9KD36B-S, S9KD40B-S, S9KD50B-S, S9KD60B-S, S9KD75B-S, S9KD90B-S, S9KD100B-S, S9KD120B-S, S9KD150B-S, S9KD180B-S, S9KD200B-S, S9KD250B-S

 

S9KH3B-S, S9KH3.6B-S, S9KH5B-S, S9KH7.5B-S, S9KH9B-S, S9KH10B-S, S9KH12.5B-S, S9KH15B-S, S9KH18B-S, S9KH20B-S, S9KH25B-S, S9KH30B-S, S9KH36B-S, S9KH40B-S, S9KH50B-S, S9KH60B-S, S9KH75B-S, S9KH90B-S, S9KH100B-S, S9KH120B-S, S9KH150B-S, S9KH180B-S, S9KH200B-S, S9KH250B-S

 

SUA06IK-V12, SUA15IK-V12, SUA25IK-V12, SUA40IK-V12, SUA60IK-V12, SUA90IK-V12, SUA120IK-V12, SUA180IK-V12, SUD06IK-V12, SUD15IK-V12, SUD25IK-V12, SUD40IK-V12, SUD60IK-V12, SUD90IK-V12, SUD120IK-V12, SUD180IK-V12,

S9R40GX-ES12CE, S9R40GX-ES12, S9R60GX-ES12CE, S9R60GX-ES12, S9R90GX-ES12CE, S9R90GX-ES12, S9I40GX-S12CE, S9I40GX-S12, S9I60GX-S12CE, S9I60GX-S12, S9I90GX-S12CE, S9I90GX-S12, S9R40GX-S12CE, S9R40GX-S12, S9I40GXCE, S9I40GX, S9I40GTCE, S9I40GT, S9I40GS, S9I40GSCE, 9I60GXCE, S9I60GX, S9I60GTCE, S9I60GT, S9I60GSCE, S9I60GS, S9I90GXCE, S9I90GX, 9I90GTCE, S9I90GT, S9I90GSCE, S9I90GS, 9SI150GT, 9SI150GTCE, 9SI150GS, 9SI150GSCE, 9SI200GT, 9SI200GTCE, 9SI200GS, 9SI200GSCE, S9I40GX-TCE, S9I40GX-T, S9I40GT-TCE, S9I40GT-T, S9I40GS-T, S9I40GS-TCE, S9I60GX-TCE, S9I60GX-T, S9I60GT-TCE, S9I60GT-T, S9I60GS-TCE, S9I60GS-T, S9I90GX-TCE, S9I90GX-T, S9I90GT-TCE, S9I90GT-T, S9I90GS-TCE, S9I90GS-T, S9I150GT-T, S9I150GT-TCE, S9I150GS-T, S9I150GS-TCE, S9R40GX, S9R40GXCE, S9R60GX, S9R60GXCE, S9R90GX, S9R90GXCE, S9R40GX-E, S9R40GX-ECE, S9R60GX-E, S9R60GX-ECE, S9R90GX-E, S9R90GX-ECE, S6DA3BH, S6DA3.6BH, S6DA5BH, S6DA7.5BH, S6DA9BH, S6DA10BH, S6DA12.5BH, S6DA15BH, S6DA18BH, S6DA20BH, S6DA25BH, S6DA30BH, S6DA36BH, S6DA40BH, S6DA50BH, S6DA60BH, S6DA75BH, S6DA90BH, S6DA100BH, S6DA120BH, S6DA150BH, S6DA180BH, S6DA200BH, S6DA250BH, S7KA3BH, S7KA3.6BH, S7KA5BH, S7KA7.5BH, S7KA9BH, S7KA10BH, S7KA12.5BH, S7KA15BH, S7KA18BH, S7KA20BH, S7KA25BH, S7KA30BH, S7KA36BH, S7KA40BH, S7KA50BH, S7KA60BH, S7KA75BH, S7KA90BH, S7KA100BH, S7KA120BH, S7KA150BH, S7KA180BH, S7KA200BH, S7KA250BH, S8KA3BH, S8KA3.6BH, S8KA5BH, S8KA7.5BH, S8KA9BH, S8KA10BH, S8KA12.5BH, S8KA15BH, S8KA18BH, S8KA20BH, S8KA25BH, S8KA30BH, S8KA36BH, S8KA40BH, S8KA50BH, S8KA60BH, S8KA75BH, S8KA90BH, S8KA100BH, S8KA120BH, S8KA150BH, S8KA180BH, S8KA200BH, S8KA250BH, S9KB3BH, S9KB3.6BH, S9KB5BH, S9KB7.5BH, S9KB9BH, S9KB10BH, S9KB12.5BH, S9KB15BH, S9KB18BH, S9KB20BH, S9KB25BH, S9KB30BH, S9KB36BH, S9KB40BH, S9KB50BH, S9KB60BH, S9KB75BH, S9KB90BH, S9KB100BH, S9KB120BH, S9KB150BH, S9KB180BH, S9KB200BH, S9KB250BH, S9KC3BH, S9KC3.6BH, S9KC5BH, S9KC7.5BH, S9KC9BH, S9KC10BH, S9KC12.5BH, S9KC15BH, S9KC18BH, S9KC20BH, S9KC25BH, S9KC30BH, S9KC36BH, S9KC40BH, S9KC50BH, S9KC60BH, S9KC75BH, S9KC90BH, S9KC100BH, S9KC120BH, S9KC150BH, S9KC180BH, S9KC200BH, S9KC250BH, S9KD3BH, S9KD3.6BH, S9KD5BH, S9KD7.5BH, S9KD9BH, S9KD10BH, S9KD12.5BH, S9KD15BH, S9KD18BH, S9KD20BH, S9KD25BH, S9KD30BH, S9KD36BH, S9KD40BH, S9KD50BH, S9KD60BH, S9KD75BH, S9KD90BH, S9KD100BH, S9KD120BH, S9KD150BH, S9KD180BH, S9KD200BH, S9KD250BH, S9KH3BH, S9KH3.6BH, S9KH5BH, S9KH7.5BH, S9KH9BH, S9KH10BH, S9KH12.5BH, S9KH15BH, S9KH18BH, S9KH20BH, S9KH25BH, S9KH30BH, S9KH36BH, S9KH40BH, S9KH50BH, S9KH60BH, S9KH75BH, S9KH90BH, S9KH100BH, S9KH120BH, S9KH150BH, S9KH180BH, S9KH200BH, S9KH250BH, S9KC3BH-S, S9KC3.6BH-S, S9KC5BH-S, S9KC7.5BH-S, S9KC9BH-S, S9KC10BH-S, S9KC12.5BH-S, S9KC15BH-S, S9KC18BH-S, S9KC20BH-S, S9KC25BH-S, S9KC30BH-S, S9KC36BH-S, S9KC40BH-S, S9KC50BH-S, S9KC60BH-S, S9KC75BH-S, S9KC90BH-S, S9KC100BH-S, S9KC120BH-S, S9KC150BH-S, S9KC180BH-S, S9KC200BH-S, S9KC250BH-S, S9KD3BH-S, S9KD3.6BH-S, S9KD5BH-S, S9KD7.5BH-S, S9KD9BH-S, S9KD10BH-S, S9KD12.5BH-S, S9KD15BH-S, S9KD18BH-S, S9KD20BH-S, S9KD25BH-S, S9KD30BH-S, S9KD36BH-S, S9KD40BH-S, S9KD50BH-S, S9KD60BH-S, S9KD75BH-S, S9KD90BH-S, S9KD100BH-S, S9KD120BH-S, S9KD150BH-S, S9KD180BH-S, S9KD200BH-S, S9KD250BH-S, S9KH3BH-S, S9KH3.6BH-S, S9KH5BH-S, S9KH7.5BH-S, S9KH9BH-S, S9KH10BH-S, S9KH12.5BH-S, S9KH15BH-S, S9KH18BH-S, S9KH20BH-S, S9KH25BH-S, S9KH30BH-S, S9KH36BH-S, S9KH40BH-S, S9KH50BH-S, S9KH60BH-S, S9KH75BH-S, S9KH90BH-S, S9KH100BH-S, S9KH120BH-S, S9KH150BH-S, S9KH180BH-S, S9KH200BH-S, S9KH250BH-S, S6DA3B1, S6DA3.6B1, S6DA5B1, S6DA7.5B1, S6DA9B1, S6DA10B1, S6DA12.5B1, S6DA15B1, S6DA18B1, S6DA20B1, S6DA25B1, S6DA30B1, S6DA36B1, S6DA40B1, S6DA50B1, S6DA60B1, S6DA75B1, S6DA90B1, S6DA100B1, S6DA120B1, S6DA150B1, S6DA180B1, S6DA200B1, S6DA250B1, S7KA3B1, S7KA3.6B1, S7KA5B1, S7KA7.5B1, S7KA9B1, S7KA10B1, S7KA12.5B1, S7KA15B1, S7KA18B1, S7KA20B1, S7KA25B1, S7KA30B1, S7KA36B1, S7KA40B1, S7KA50B1, S7KA60B1, S7KA75B1, S7KA90B1, S7KA100B1, S7KA120B1, S7KA150B1, S7KA180B1, S7KA200B1, S7KA250B1, S8KA3B1, S8KA3.6B1, S8KA5B1, S8KA7.5B1, S8KA9B1, S8KA10B1, S8KA12.5B1, S8KA15B1, S8KA18B1, S8KA20B1, S8KA25B1, S8KA30B1, S8KA36B1, S8KA40B1, S8KA50B1, S8KA60B1, S8KA75B1, S8KA90B1, S8KA100B1, S8KA120B1, S8KA150B1, S8KA180B1, S8KA200B1, S8KA250B1, S9KB3BL, S9KB3.6BL, S9KB5BL, S9KB7.5BL, S9KB9BL, S9KB10BL, S9KB12.5BL, S9KB15BL, S9KB18BL, S9KB20BL, S9KB25BL, S9KB30BL, S9KB36BL, S9KB40BL, S9KB50BL, S9KB60BL, S9KB75BL, S9KB90BL, S9KB100BL, S9KB120BL, S9KB150BL, S9KB180BL, S9KB200BL, S9KB250BL,

S9KC3BL, S9KC3.6BL, S9KC5BL, S9KC7.5BL, S9KC9BL, S9KC10BL, S9KC12.5BL, S9KC15BL, S9KC18BL, S9KC20BL, S9KC25BL, S9KC30BL, S9KC36BL, S9KC40BL, S9KC50BL, S9KC60BL, S9KC75BL, S9KC90BL, S9KC100BL, S9KC120BL, S9KC150BL, S9KC180BL, S9KC200BL, S9KC250BL,

S9KD3BL, S9KD3.6BL, S9KD5BL, S9KD7.5BL, S9KD9BL, S9KD10BL, S9KD12.5BL, S9KD15BL, S9KD18BL, S9KD20BL, S9KD25BL, S9KD30BL, S9KD36BL, S9KD40BL, S9KD50BL, S9KD60BL, S9KD75BL, S9KD90BL, S9KD100BL, S9KD120BL, S9KD150BL, S9KD180BL, S9KD200BL, S9KD250BL,

S9KH3BL, S9KH3.6BL, S9KH5BL, S9KH7.5BL, S9KH9BL, S9KH10BL, S9KH12.5BL, S9KH15BL, S9KH18BL, S9KH20BL, S9KH25BL, S9KH30BL, S9KH36BL, S9KH40BL, S9KH50BL, S9KH60BL, S9KH75BL, S9KH90BL, S9KH100BL, S9KH120BL, S9KH150BL, S9KH180BL, S9KH200BL, S9KH250BL,

S9KC3BL-S, S9KC3.6BL-S, S9KC5BL-S, S9KC7.5BL-S, S9KC9BL-S, S9KC10BL-S, S9KC12.5BL-S, S9KC15BL-S, S9KC18BL-S, S9KC20BL-S, S9KC25BL-S, S9KC30BL-S, S9KC36BL-S, S9KC40BL-S, S9KC50BL-S, S9KC60BL-S, S9KC75BL-S, S9KC90BL-S, S9KC100BL-S, S9KC120BL-S, S9KC150BL-S, S9KC180BL-S, S9KC200BL-S, S9KC250BL-S, S9KD3BL-S, S9KD3.6BL-S, S9KD5BL-S, S9KD7.5BL-S, S9KD9BL-S, S9KD10BL-S, S9KD12.5BL-S, S9KD15BL-S, S9KD18BL-S, S9KD20BL-S, S9KD25BL-S, S9KD30BL-S, S9KD36BL-S, S9KD40BL-S, S9KD50BL-S, S9KD60BL-S, S9KD75BL-S, S9KD90BL-S, S9KD100BL-S,

 

S9KD120BL-S, S9KD150BL-S, S9KD180BL-S, S9KD200BL-S, S9KD250BL-S, S9KH3BL-S, S9KH3.6BL-S, S9KH5BL-S, S9KH7.5BL-S, S9KH9BL-S, S9KH10BL-S, S9KH12.5BL-S, S9KH15BL-S, S9KH18BL-S, S9KH20BL-S, S9KH25BL-S, S9KH30BL-S, S9KH36BL-S, S9KH40BL-S, S9KH50BL-S, S9KH60BL-S, S9KH75BL-S, S9KH90BL-S, S9KH100BL-S, S9KH120BL-S, S9KH150BL-S, S9KH180BL-S, S9KH200BL-S, S9KH250BL-S, S6DA3BM, S6DA3.6BM, S6DA5BM, S6DA7.5BM, S6DA9BM, S6DA10BM, S6DA12.5BM, S6DA15BM, S6DA18BM, S6DA20BM, S6DA25BM, S6DA30BM, S6DA36BM, S6DA40BM, S6DA50BM, S6DA60BM, S6DA75BM, S6DA90BM, S6DA100BM, S6DA120BM, S6DA150BM, S6DA180BM, S6DA200BM, 6DA250BM, S7KA3BM, S7KA3.6BM, S7KA5BM, S7KA7.5BM, S7KA9BM, S7KA10BM, S7KA12.5BM, S7KA15BM, S7KA18BM, S7KA20BM, S7KA25BM, S7KA30BM, S7KA36BM, S7KA40BM, S7KA50BM, S7KA60BM, S7KA75BM, S7KA90BM, S7KA100BM, S7KA120BM, S7KA150BM, S7KA180BM, S7KA200BM, S7KA250BM, S8KA3BM, S8KA3.6BM, S8KA5BM, S8KA7.5BM, S8KA9BM, S8KA10BM, S8KA12.5BM, S8KA15BM, S8KA18BM, S8KA20BM, S8KA25BM, S8KA30BM, S8KA36BM, S8KA40BM, S8KA50BM, S8KA60BM, S8KA75BM, S8KA90BM, S8KA100BM, S8KA120BM, S8KA150BM, S8KA180BM, S8KA200BM, S8KA250BM

S6I06GXCE, S7I15GXCE, S8I15GXCE, S8I25GXCE, S9I40GXLCE, S9I40GXHCE, S9I60GXLCE, S9I60GXHCE, S9I90GXLCE, S9I90GXHCE, S9I120GACE, S9I120GBCE, S9I180GBCE, S8I25GUCE, S8I25GTCE, S8I25GSCE, S9I40GULCE, S9I40GUHCE, S9I40GTLCE, S9I40GTHCE, S9I40GSLCE, S9I40GSHCE, S9I60GULCE, S9I60GUHCE, S9I60GTLCE, S9I60GTHCE, S9I60GSLCE, S9I60GSHCE, S9I90GULCE, S9I90GUHCE, S9I90GTLCE, S9I90GTHCE, S9I90GSLCE, S9I90GSHCE, S9I150GSCE, S9I150GTCE, S9I200GTCE, S6R06GXCE S7R15GXCE, S8R15GXCE, S8R25GXCE, S9R40GXLCE, S9R40GXHCE, S9R60GXLCE, S9R60GXHCE, S9R90GXLCE, S9R90GXHCE, S6R06GX-ECE, S7R15GX-ECE, S8R15GX-ECE, S8R25GX-ECE, S9R40GXL-ECE, S9R40GXH-ECE, S9R60GXL-ECE, S9R60GXH-ECE, S9R90GXL-ECE, S9R90GXH-ECE, S9I150GS-TE, S9I150DTH-D41, S9I60GTH-TE, S9I90GSH-TE, S9I150GSH-TCE, S8I25GU-ECE, S8I25GT-ECE, S8I25GS-ECE, S9I40GUL-ECE, S9I40GUH-ECE, S9I40GTL-ECE, S9I40GTH-ECE, S9I40GSL-ECE, S9I40GSH-ECE, S9I60GUL-ECE, S9I60GUH-ECE, S9I60GTL-ECE, S9I60GTH-ECE, S9I60GSL-ECE, S9I60GSH-ECE, S9I90GUL-ECE, S9I90GUH-ECE, S9I90GTL-ECE, S9I90GTH-ECE, S9I90GSL-ECE, S9I90GSH-ECE, S9I150GS-ECE, S9I150GT-ECE, S6R06GX-TCE, S7I15GX-TCE, S7R15GX-TCE, S8I15GX-TCE, S8I15GX-T1CE, S8R15GX-TCE, S8R15GX-T1CE, S8I25GX-TCE, S8I25GX-T1CE, S8R25GX-TCE, S8R25GX-T1CE, S9I40GXL-TCE, S9I40GXH-TCE, S9I40GXL-T1CE, S9I40GXH-T1CE, S9R40GXL-TCE, S9R40GXH-TCE, S9R40GXL-T1CE, S9R40GXH-T1CE, S9I60GXL-TCE, S9I60GXH-TCE, S9I60GXL-T1CE, S9I60GXH-T1CE, S9R60GXL-TCE, S9R60GXH-TCE, S9R60GXL-T1CE, S9R60GXL-T1CE, S9I90GXL-TCE, S9I90GXH-TCE, S9I90GXL-T1CE, S9I90GXH-T1CE, S9R90GXL-TCE, S9R90GXH-TCE, S9R90GXL-T1CE, S9R90GXH-T1CE, S8I25GU-TCE, S8I25GU-T1CE, S8I25GT-TCE, S8I25GT-T1CE, S8I25GS-TCE, S8I25GS-T1CE, S9I40GUL-TCE, S9I40GUH-TCE, S9I40GUH-TCE, S9I40GUH-T1CE, S9I40GSL-TCE, S9I40GSH-TCE, S9I40GSL-T1CE, S9I40GSH-T1CE, S9I40GTL-TCE, S9I40GTH-TCE, S9I40GTL-T1CE, S9I40GTH-T1CE, S9I60GUL-TCE, S9I60GUH-TCE, S9I60GUL-T1CE, S9I60GUH-T1CE, S9I60GSL-TCE, S9I60GSH-TCE, S9I60GSL-T1CE, S9I60GSH-T1CE, S9I60GTL-TCE, S9I60GTH-TCE, S9I60GTL-T1CE, S9I60GTH-T1CE, S9I90GUL-TCE, S9I90GUH-TCE, S9I90GUL-T1CE, S9I90GUH-T1CE, S9I90GSL-TCE, S9I90GSH-TCE, S9I90GSL-T1CE, S9I90GSH-T1CE, S9I90GTL-TCE, S9I90GTH-TCE, S9I90GTL-T1CE, S9I90GTH-T1CE, S6I06GX-V12CE, S7I15GX-V12CE, S8I15GX-V12CE, S8I25GX-V12CE, S9I40GXL-V12CE, S9I40GXH-V12CE, S9I60GXL-V12CE, S9I60GXH-V12CE, S9I90GXL-V12CE, S9I90GXH-V12CE, S9I120GXL-V12CE, S9I120GXH-V12CE, S9I180GBL-V12CE, S9I180GB-V12CE

S9I90GXH-S12CE, S6R06GX-S12CE, S7R15GX-S12CE, S8R15GX-S12CE, S8R25GX-S12CE, S9R40GXL-S12CE, S9R40GXH-S12CE, SRX01CE SRX02CE, S6I06GX-S24CE, S7I15GX-S24CE, S8I15GX-S24CE, S8I25GX-S24CE, S9I40GXL-S24CE, S9I40GXH-S24CE, S9I60GXL-S24CE, S9I60GXH-S24CE, S9I90GXL-S24CE, S9I90GXH-S24CE, S6R06GX-S24CE, S7R15GX-S24CE, S8R15GX-S24CE, S8R25GX-S24CE, S9R40GXL-S24CE, S9R40GXH-S24CE, SSX01-SRSS, SSX02-SRSS, SSX03-SRSS, S6R06GX-ES12CE, S7R15GX-ES12CE, S8R15GX-ES12CE, S8R25GX-ES12CE, S9R40GXL-ES12CE, S9R40GXH-ES12CE, S9R60GXL-ES12CE, S9R60GXH-ES,12CE S9R90GXL-ES,12CE S9R90GXH-ES,12CE S6R06GX-ES24CE, S7R15GX-ES24CE, S8R15GX-ES24CE, S8R25GX-ES24CE, S9R40GXL-ES24CE, S9R40GXH-ES24CE, SBX-IR, SBU-I, SBT-I, SBS-ICE, SBX-NCR, SPL-6A, SPL-7A, SPL-8A, SPL-9A, SPL-9SA, SPL-9SB, SOEW-05, SOEW-10, SOEW-15, SOEW-20, SK1202-25, SK1202-50, SVR10KH, SVR20KH, SR05H10, SR10H10, SR50H10, SR30H20, SR50H20, SR30H50, SVF001L21A, SVF40WL21A, S6DA3B1-18B1, S6DA20B1-40B1, S6DA50B1-200B1, S6DA3B-18B, S6DA20B-40B, S6DA50B-250B, S6DA3M-18M, S6DA20M-40M, S6DA50M-250M, S6GX10B, S7KA3B1-18B1, S7KA20B1-40B1, S7KA50B1-200B1, S7KA3B-18B, S7KA20B-40B, S7KA50B-200B, S7KA3M-18M, S7KA20M-40M, S7KA50M-200M, S8KA3B1-18B1, S8KA20B1-40B1, S8KA50B1-200B1, S8KA3B-18B, S8KA20B-40B, S8KA50B-200B, S8KA3M-18M, S8KA20M-40M, S8KA50M-200M, S8GX10B, S9KB3B1L-18B1L, S9KB3B1H-18B1H, S9KB20B1L-40B1L, S9KB20B1H-40B1H, S9KB50B1L-200B1L, S9KB50BIH-200B1H, S9KB3BL-18BL, S9KB3BH-18BH, S9KB20BL-40BL, S9KB20BH-40BH, S9KB50BL-200BL, S9KB50BH-200BH, S9GX10BL, S9GX10BH, S9KB3ML-18ML, S9KB3MH-18MH, S9KB20ML-40ML, S9KB20MH-40MH, S9KB50ML-200ML, S9KB50MH-200MH, S9KC3BL-10BL, S9KC3BH-10BH, S9KC12.5BL-20BL, S9KC12.5BH-20BH, S9KC25BL-60BL, S9KC25BH-60BH, S9KC75BL-200BL, S9KC75BH-200BH, S9KC3BL-S-10BL-S, S9KC3BH-S-10BH-S, S9KC12.5BL-S-20BL-S, S9KC12.5BH-S-20BH-S, S9KC25BL-S - 60BL-S, S9KC25BH-S - 60BH-S, S9KC75BL-S-200BL-S, S9KC75BH-S-200BH-S, S9GX10BL-S S9GX10BH-S, S9KD3B-10B, S9KD12.5B-20B, S9KD25B-60B, S9KD75B-200B , S9KH3B-10B, S9KH12.5B-20B, S9KH25B-60B, S9KH75B-200B

 

Động cơ DC

S6D06-12G, S6D06-24G, S6D06-90G, S6D10-12G, S6D10-24G, S6D10-90G, S6D15-12G, S6D15-24G, S6D15-90G, S8D25-12G, S8D25-24G, S8D25-90G, S8D40-12G, S8D40-24G, S8D40-90G, S9D40-12G, S9D40-24G, S9D40-90G, S9D60-12G, S9D60-24G, S9D60-90G, S9D90-12G, S9D90-24G, S9D90-90G, S9D120-12G, S9D120-24G, S9D120-90G, S9D150-12G, S9D150-24G, S9D150-90G

 

Động cơ 200W vuông 104MM

 
 

S10I200DA-T, 0I200KA-T, S10I200DA, 0I200KA, S10I200DB-T, 0I200KB-T, S10I200DB, 0I200KB, S10I200DT-T, 0I200KT-T, S10I200DT, 0I200KT, S10I200GA-T, S10I200GB-T, S10I200GT-T, S10I200GA, S10I200GB, S10I200GT

 

S10KV3, S10KV3.6, S10KV5, S10KV6, S10KV7.5, S10KV9, S10KV12.5, S10KV15, S10KV18, S10KV25, S10KV30, S10KV36, S10KV50, S10KV60, S10KV75, S10KV90, S10KV100, S10KV120, S10KV150, S10KV180,

 

SC GEAR

SC8HA3, SC8HA3.6, SC8HA5, SC8HA6, SC8HA7.5, SC8HA9, SC8HA12.5, SC8HA15, SC8HA18, SC8HA25, SC8HA30, SC8HA36, SC8HA50, SC8HA60, SC8HA75, SC8HA90, SC8HA100, SC8HA120, SC8HA150, SC8HA180,

SC8KA3, SC8KA3.6, SC8KA5, SC8KA6, SC8KA7.5, SC8KA9, SC8KA12.5, SC8KA15, SC8KA18, SC8KA25, SC8KA30, SC8KA36, SC8HA50, SC8HA60, SC8KA75, SC8KA90, SC8KA100, SC8KA120, SC8KA150, SC8KA180,

 
 

SC9HB3, SC9HB3.6, SC9HB5, SC9HB6, SC9HB7.5, SC9HB9, SC9HB12.5, SC9HB15, SC9HB18, SC9HB25, SC9HB30, SC9HB36, SC9HB50, SC9HB60, SC9HB75, SC9HB90, SC9HB100, SC9HB120, SC9HB150, SC9HB180

SC9KB3, SC9KB3.6, SC9KB5, SC9KB6, SC9KB7.5, SC9KB9, SC9KB12.5, SC9KB15, SC9KB18, SC9KB25, SC9KB30, SC9KB36, SC9KB50, SC9KB60, SC9KB75, SC9KB90, SC9KB100, SC9KB120, SC9KB150, SC9KB180

SC9HC3, SC9HC3.6, SC9HC5, SC9HC6, SC9HC7.5, SC9HC9, SC9HC12.5, SC9HC15, SC9HB18, SC9HC25, SC9HC30, SC9HC36, SC9HC50, SC9HC60, SC9HC75, SC9HB90, SC9HC100, SC9HC120, SC9HC150, SC9HC180

SC9KC3, SC9KC3.6, SC9KC5, SC9KC6, SC9KC7.5, SC9KC9, SC9KC12.5, SC9KC15, SC9KB18, SC9KC25, SC9KC30, SC9KC36, SC9KC50, SC9KC60, SC9KC75, SC9KB90, SC9KC100, SC9KC120, SC9KC150, SC9KC180

 

Quý khách có thể thanh toán khi mua hàng tại CNC24H.COM bằng các cách sau đây:

1. THANH TOÁN BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

Qúy khách có thể chuyển khoản cho CNC24H.COM thông qua các Số Tài Khoản sau đây:

TK: Trần Thị Thanh Thủy 0021000340839 - VIETCOMBANK - CN Hoàng Mai, Hà Nội

TK: Trần Thị Thanh Thủy 1482205142420- AGRIBANK - CN Hùng Vương, Hà Nội

TK: Trần Thị Thanh Thủy 103868843078 - VIETINBANK - CN Hoàng Mai, Hà Nội

TK: Trần Thị Thanh Thủy: 19029406261025 - TECHCOMBANK - CN Hoàng Mai, Hà Nội

TK: Trần Thị Thanh Thủy 21310000702741 – Ngân hàng BIDV - CN Nam Thăng Long, Hà Nội

Do tài khoản ngân hàng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nên chỉ khi nhận được đầy đủ các thông tin về người gửi, CNC24H.COM mới có thể thực hiện việc đóng gói và gửi hàng. Nếu quý khách không cung cấp đầy đủ thông tin, việc gửi hàng sẽ bị chậm do phát sinh quá trình xác minh người gửi.

Khi chuyển khoản quý khách hãy ghi thông tin theo cú pháp (Tên người gửi)–(Sản phẩm). Ví dụ: TÊN KHÁCH HÀNG-Mua con trượt

2. THANH TOÁN QUA CHUYỂN PHÁT VIETTEL

Quý khách đặt mua hàng, cung cấp cho CNC24H.COM các thông tin về người mua hàng, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng CNC24H.COM sẽ gửi hàng cho quý khách thông qua Dịch vụ chuyển phát của Viettel. Sau khi nhận hàng, check chất lượng hàng đảm bảo, Quý khách sẽ gửi số tiền hàng phải trả cho CNC24H.COM thông qua người giao hàng của Chuyển phát Viettel.

3. THANH TOÁN TRỰC TIẾP BẰNG TIỀN MẶT

Quý khách có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại Văn phòng của CNC24H.COM:

Hà Nội: Số 38 TT6.2 Khu Đô Thị Đại Kim Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội (đối diện trụ cầu 114 trên đường Vành Đai 3). Điện Thoại : 0945 215 266 - 0967 967 266

Hồ Chí Minh: 25A Đường 24, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, HCM. Điện thoại 098 7979 266

Trân trọng cảm ơn!
I. Quý khách hàng mua máy:

- Quý khách đến địa chỉ xưởng sản xuất của công ty tại đội 10, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì , Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên bán máy để đặt hàng.

- Vận chuyển máy tới tận xưởng quý khách (bằng xe cẩu, xe tải, vận chuyển Bắc Nam,….). MTA sẽ thông báo bằng điện thoại , SMS, Email ,…tới quý khách ngày giờ nhận hàng

II. Quý khách hàng mua linh kiện:

- Quý khách đến địa chỉ công ty tại Số 38 TT6.2 Khu Đô Thị Mới Đại Kim Hacinco Nguyễn Xiển, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (đối diện trụ cầu 114 trên đường Vành Đai 3) để mua hàng.

- Vận chuyển đến tận nhà quý khách (bằng xe tải, xe ba gác, xe ôm...).

- Vận chuyển ra bến tàu hỏa, bến xe khách để gửi về cho quý khách. CNC24H.COM sẽ gửi lại cho quý khách số điện thoại, tên nhà xe, biển số xe để quý khách chủ động nhận hàng.

- Chuyển phát qua bên chuyển phát Viettel (chuyển phát hỏa tốc, chuyển nhanh, chuyển thường, chuyển chậm). CNC24H.COM sẽ gửi quý khách mã vận đơn của Viettel, quý khách có thể chủ động kiểm tra lộ trình hàng qua trang web http://www.viettelpost.com.vn/ của Viettel.

CNC24H.COM chân thành Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và hợp tác với CNC24H.COM!

Tin tức

MTA lắp máy cnc plasma tại công ty Đóng Tàu Petrolimex

Qua lựa chọn, đánh giá năng lực, chất lượng các nhà thầu cung cấp, công ty Đóng Tàu Petrolimex thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đã lựa...

Máy cắt cnc plasma MTA Pro 1530 - Dòng máy cắt giá rẻ phù hợp với các xưởng cơ khí

Máy cắt cnc plasma MTA Pro 1530 - Dòng máy cắt giá rẻ phù hợp với các xưởng cơ khí Website bán máy cnc plasma chính thức của...

Máy cắt plasma cnc MTA MaxPro 2060 - Dòng máy thích hợp cho các công ty cơ khí

Máy cắt plasma cnc MTA MaxPro-2060, khổ cắt hữu ích 2.1m x 6.2m, là dòng máy rất phù hợp với các công ty, doanh...